KETTAROT.COM

เรียนฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค


บรรยากาศ อาจารย์มงคลสอน วิชา ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุคเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558
 
     บารมี ต้องนิ่ง 
5 บารมีวิบัติ ต้องเคลื่อนไหว
7 บารมีเสื่อม ต้องเคลื่อนไหว
8 บารมีปัจจุบัน นิ่งๆ เป็นจุดประธาน
9 บารมีหนุน ต้องนิ่ง ๆ เพื่อให้มั่นคง
1 บารมีรอ ยังมาไม่ถึง
  โชคลาภ ต้องเคลื่อนไหว (เดินดาวแล้วอยู่ตำแหน่งสีแดง)
5 ลาภวิบัติ ห้ามตั้งน้ำ นิ่งๆ
7 ลาภเสื่อม ต้องนิ่งๆ ห้ามเคลื่อนไหว
8 ลาภปัจจุบัน เคลื่อนไหว
9 ลาภหนุน เคลื่อนไหว
1 ลาภรอ ยังมาไม่ถึง 
  
   ขอบพระคุณอาจารย์มงคล มงคลประพฤติ เป็นอย่างสูง ที่ให้ความรู้ เรื่อง การเหินดาว วิชาฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ในวันนั้น

อ่านหน้านี้แล้วคุณคิด เห็น หรือรู้สึกยังไงครับ ?